Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phantasm /ˈfænˌtæzəm/  

 • noun
  plural -tasms
  [count] literary :something that exists only in a person's mind
  the phantasm of equality
  a ghostly phantasm

  * Các từ tương tự:
  phantasmagoria