Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    /pəˈtɛlə/ , pl -lae /-li/ or -las
    [count] technical :kneecap