Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) bánh chè
    patellar reflex
    phản xạ bánh chè