Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paradisiac /pærə'disiæk/  

  • Tính từ
    như ở thiên đường, cực lạc

    * Các từ tương tự:
    paradisiacal, paradisiacally