Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paradisiacal /pærədi'zaiəkəl/  

  • Tính từ
    hoàn hảo; lý tưởng

    * Các từ tương tự:
    paradisiacally