Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orbicular /ɔ:'bikjulə/  

 • Tính từ
  hình cầu
  tròn, theo đường tròn
  (nghĩa bóng) hợp thành tổng thể

  * Các từ tương tự:
  orbicularis, orbicularity