Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (giải phẫu) học cơ vòng