Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

opprobrious /ə'prəʊbriəs/  

 • Tính từ
  lăng nhục
  opprobrious language
  lối nói lăng nhục

  * Các từ tương tự:
  opprobriously