Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

opprobriously /ə'prəʊbriəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] lăng nhục