Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự/cách ngăn ngừa, tránh khỏi (nguy hiểm)
    sự/cách xoá bỏ