Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

north-easter /'nɔ:θ'i:stə/  

  • Danh từ
    gió đông bắc

    * Các từ tương tự:
    north-easterly, north-eastern