Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

north-eastern /,nɔ:θ'i:stən/  

  • Tính từ
    [thuộc] hướng đông bắc
    [từ] hướng đông bắc
    [ở] phái đông bắc