Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nihilist /'naiilist/  /'nihilist/

  • Danh từ
    người theo thuyết hư vô

    * Các từ tương tự:
    nihilistic