Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nihilistic /naii'listik/  /nihi'listik/

  • Tính từ
    [thuộc] thuyết hư vô; hư vô