Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    plural nibs
    [count] :the pointed metal tip of a pen

    * Các từ tương tự:
    nibble