Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    his bibs
    (khẩu ngữ, đùa) tướng công (nói với một người có thói tưởng mình là quan trọng)
    phiền thưa với tướng công là chúng tôi muốn ngài giúp rửa bát đĩa cho đấy