Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [có] dạng da đen
  a Negroid face
  khuôn mặt dạng da đen
  Danh từ
  người dạng da đen

  * Các từ tương tự:
  negroidal