Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

negroidal /'ni:grɔid/  

  • Tính từ
    (thuộc) người da đen