Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    vui vẻ, cười đùa

    * Các từ tương tự:
    mirthfulness