Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hoà giải, người dàn xếp

    * Các từ tương tự:
    mediatory