Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intercessor /intə'sesə/  

  • Danh từ
    người can thiệp giúp, người xin giùm, người nói giùm
    người làm môi giới, người làm trung gian (để hoà giải...)

    * Các từ tương tự:
    intercessory