Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

machine-gun /məˈʃiːnˌgʌn/  

 • adjective
  always used before a noun
  informal :very quick
  a comedian with a machine-gun [=rapid-firedelivery

  * Các từ tương tự:
  machine gun