Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

machine-gunner /mə'ʃi:n gʌnə/  

  • Danh từ
    người bắn súng máy, người bắn súng liên thanh