Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    mẹo lừa, trò chơi xỏ

    * Các từ tương tự:
    leg-pulling