Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leg-pulling /'legpʊliη/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    sự đánh lừa, sự chơi xỏ