Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũng largesse)
  của làm phúc, của bố thí
  sự hào phóng

  * Các từ tương tự:
  largesse