Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ laborer)
    người lao động chân tay