Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (Mỹ labored)
  khó nhọc
  laboured breathing
  thở khó nhọc
  không thanh thoát
  a laboured style of writing
  lối hành văn không thanh thoát