Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overdone /,əʊvə'dʌn/  

  • quá khứ phân từ của overdo
    xem overdo