Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • noun
  Brit informal :2sleep [noncount]
  Try to get a bit of kip. [singular]
  She went home and had a kip. [=nap]
  verb
  kips; kipped; kipping
  [no obj] Brit informal :1sleep
  Can I kip here tonight? - often + down

  * Các từ tương tự:
  kipper