Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cá trích muối hun khói, cá trích muối sấy khô