Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (cũ)
    vui, vui vẻ

    * Các từ tương tự:
    jocundity, jocundly