Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jocundity /dʒəʊ'kʌndəti/  

  • Danh từ
    sự vui, sự vui vẻ