Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ironmonger /ˈajɚnˌmɑːŋgɚ/  /ˈajɚnˌmʌŋgɚ/

  • noun
    plural -gers
    [count] Brit :a person who sells iron or metal tools

    * Các từ tương tự:
    ironmongery