Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ironmongery /'aiənmʌηgəri/  

  • Danh từ
    (Anh) (Mỹ hardware)
    dụng cụ kim loại và đồ dùng gia đình