Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

investigator /in'vestigeitə[r]/  

  • Danh từ
    người điều tra, nhân viên điều tra

    * Các từ tương tự:
    investigatorial, investigatory