Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

investigatory /in'vestigeitəri/  /in'vestigətɔ:ri/

  • Tính từ
    như investigative