Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    thỉnh thoảng lại ngừng, lúc có lúc không, gián đoạn
    làm đứt đoạn làm gián đoạn

    * Các từ tương tự:
    intermittence, intermittent, intermittent fever, intermittently, intermitter, intermittingly