Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

innumerable /ɪˈnuːmərəbəl/  /Brit ɪˈnjuːmərəbəl/

  • adjective
    too many to be counted :very many
    the innumerable [=countlessstars in the sky
    There are innumerable errors in the book.