Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inferential /infə'ren∫əl/  

 • Tính từ
  suy diễn
  inferential proof
  chứng cứ suy diễn

  * Các từ tương tự:
  inferentially