Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không thể đem lại kết quả mong nuốn; không có hiệu quả, không công hiệu (thuốc...)

    * Các từ tương tự:
    inefficaciously, inefficaciousness