Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inefficaciousness /inefi'keiʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính không thể đem lại kết quả mong nuốn; tính không có hiệu quả, tính không công hiệu