Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    như endorse

    * Các từ tương tự:
    indorsee, indorsement