Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indecorous /in'dekərəs/  

  • Tính từ
    không phải phép, bất lịch sự

    * Các từ tương tự:
    indecorously, indecorousness