Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indecorousness /in'dekərəsnis/  

  • Danh từ
    sự không phải phép, sự không đúng mực, sự không đứng đắn; sự khiếm nhã, sự bất lịch s