Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inapposite /in'æpəzit/  

 • Tính từ
  không thích hợp, không thích đáng, không đúng lúc, lạc lõng
  an inapposite remark
  một lời nhận xét lạc lõng

  * Các từ tương tự:
  inappositely, inappositeness