Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inappositeness /in'æpəzitnis/  

  • Danh từ
    tính không thích hợp, tính không thích đáng, tính không đúng lúc, tính lạc lõng