Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

implementation /,implimen'teiʃn/  

  • Danh từ
    sự thi hành, sự thực hiện

    * Các từ tương tự:
    Implementation lag