Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Nội động từ
  sắp xảy đến
  (+ over) treo, treo lơ lửng
  (nghĩa bóng) (+ over) đang đe doạ, đang lơ lửng trên đầu
  những mối nguy hiểm đang lơ lửng trên đầu họ

  * Các từ tương tự:
  impendence, impendency, impendent, impending