Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idiosyncratic /,idiəsiŋ'krætik/  

  • Tính từ
    [thuộc] phong cách riêng, [thuộc] thói riêng

    * Các từ tương tự:
    Idiosyncratic exchange, idiosyncratically